ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์

อ.ภญ.วิภัทรา ตั้งถาวร
สิงหาคม 4, 2019
อ.ภูริภัทร์ ปิตกานันท์
สิงหาคม 4, 2019
อ.ภญ.วิภัทรา ตั้งถาวร
สิงหาคม 4, 2019
อ.ภูริภัทร์ ปิตกานันท์
สิงหาคม 4, 2019

ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์

ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์

 

วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษา

วิทยากรที่ปรึกษา ให้กับพนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้เป็นนักคิด นักปฏิบัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การบริหารการผลิต การจัดการคลังสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง 5ส ไคเซ็นเพื่อเพิ่มผลผลิต ระบบการผลิตแบบลีน เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด การประยุกต์ใช้ Microsoft Office และ Microsoft Excel เพื่อการทำงาน และเพื่องานด้านโลจิสติกส์

 

ประวัติการศึกษา

– อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

 

ประสบการณ์การทำงาน

– Senior Logistics Manager: บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

– Planning & Warehouse Manager : บริษัท กรีนลาเท็กซ์ จำกัด

– คณะกรรมการศูนย์ให้บริการที่ปรึกษาวิชาชีพโลจิสติกส์ : สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (Thai Logistics and Production Society : TLAPS)

– Engineering Manager & Production Planning & Warehouse Manager : บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด

 

ความเชี่ยวชาญ

Logistics & Supply Chain Management
– Supply Chain Simulation: Beer Game
– Warehouse Management
– Inventory Management
– Purchasing Management

Production Management
– 5S
– Kaizen for Productivity Improvement
– QC 7 Tools
– Lean Production

Microsoft Office
– Microsoft Word for Work
– Microsoft PowerPoint for Effective Presentation
– Microsoft Excel Function & Formula
– Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart
– Microsoft Excel for Inventory Management
– Microsoft Excel for Logistics Management