5Q+ Key Succeed for Yourself (Online Training)

Logistics & Supply chain-thebest-trainings
Modern Logistics & Supply Chain Management (Online Training)
มีนาคม 25, 2020

5Q+ Key Succeed for Yourself (Online Training)

Succeed for Yourself-Thebest-training

Succeed for Yourself-Thebest-training

เคยเป็นไหม ตั้งใจในงานมากแค่ไหนก็ไม่รุ่งกับเขา พยายามในธุรกิจส่วนตัวมากมายก็ยังร่วง เพียรพยายามกับชีวิตมากแค่ไหนก็ยิ่งไปไม่ถึงไหนซักที 5Q+ Key Succeed for Yourself กุญแจไขความสำเร็จ เป็นหลักสูตรสำคัญเพื่อปลดล็อคทุกท่านเดินทางสู่ความสำเร็จดังที่มุ่งหวังไว้

 

5Q+ Key Succeed for Yourself

 

วิทยากร

รศ.ดร.ชัยณรงค์  วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากร นักคิด นักเขียน นักเทคโนโลยี นักขาย และนักบริหาร
วิทยากรรับเชิญบริษัทเอกชนและองค์กรชั้นนำในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และศิลปะเพื่อความสำเร็จ อาทิ Creative & Positive Attitude, Strategic Management, Leadership Training, Supervisory Skill, EQ, AQ, Team-Building, Time management, The Art of Speaking, Powerful Motivation, Personality Development etc.

 

หลักการและเหตุผล

การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันเชิง Disruption มีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจใน

ประเทศและในต่างประเทศ  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร ถือเป็นกุญแจสำคัญในการตระเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือและก้าวสู่ความสำเร็จ

ในธุรกิจยุคดิจิตัล

สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้จัดหลักสูตร 5Q+ Key Succeed for Yourself โดยมีเป้า

หมายเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของผู้เข้าอบรม และผู้นำรอบด้านในหลากหลายมิติของความคิด อุปนิสัย แนวทางปฏิบัติ และค้นหาจุดแข็ง

เพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จในการทำงานและเพื่อสร้างผลงานทวีคูณ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มพลังองค์กรสู่ผลประกอบการตามเป้าหมาย

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

พนักงานทุกระดับในองค์กร และผู้ที่อยากพัฒนาวิธีคิดของตนเองสู่ความสำเร็จอย่างก้าวกระโดด

 

เนื้อหาหลักสูตร 

บทที่ 1 : PQ Positive Quotient

– ชิพทางความคิด

– พลังความคิดบวกทำอะไรให้เราได้บ้าง

– รู้จักตนเองในแง่บวก

บทที่ 2 : CQ Creativity Quotient

– Creative Disruption

– Force for Change

– เครื่องมือคิดสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง : SCAMPER

– Ways to be Creative & Innovative

บทที่ 3 : EQ Emotional Quotient

– การตอบสนองสิ่งเร้า

– เคล็ดลับชนะอารมณ์

บทที่ 4 : AQ Adversity Quotient

– AQ : Turning Obstacles into Opportunities และการประเมิน AQ

– AQ 3 ระดับ

บทที่ 5 : SQ Self Management Quotient

– การจัดการตัวเองให้เข้ากับเวลาที่มี และการจัดพลำดับความสำคัญ

– พฤติกรรมการทำงานที่แตกต่าง 4Q

– การจัดการตนเองบนความต่างของคน 4Q งานได้ผล คนสุขใจ

บทที่ 6 : MQ Moral Quotient

– MQ Moral Quotient

 

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ

1. สามารถค้นหาและดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

2. มีกระบวนการคิดและบริหารจัดการตัวเองได้อย่างเป็นระบบ

3. มีแรงบันดาลใจ มีพลังขับเคลื่อนการทำงานและการใช้ชีวิต

4. มีแนวความคิดและวิธีปฏิบัติในทิศทางที่สร้างความสำเร็จในหน้าที่การงาน ในธุรกิจและในการใช้ชีวิต

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
.-
.-
.-
.-

***ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรออนไลน์สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ info@thebest-training.com หรือ pay slip พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

เลขที่ 77/275 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/275  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 0-2991-2588, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 info@thebest-training.com

www.thebest-training.com