สุดยอดการขาย โดยการขายเชิงที่ปรึกษา

Sale Coaching-Thebest-training
Sale Coaching
มกราคม 10, 2020
พิชิตยอดขาย-Thebest-training
พิชิตยอดขาย ครองใจลูกค้าในธุรกิจยุค 4.0
มกราคม 10, 2020

สุดยอดการขาย โดยการขายเชิงที่ปรึกษา

การขายเชิงที่ปรึกษา-Thebest-training

การขายเชิงที่ปรึกษา-Thebest-training

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในงานขาย ให้มีจิตใจรักงานขาย มีชีวิตชีวา สดชื่นกระตือรือร้นกับงานขาย มีศิลปะการพูด การนำเสนอ การสื่อสารและการบริการ พัฒนาตนเองจากการเป็นเซลล์ มาเป็นที่ปรึกษาของลูกค้า รวมทั้งแก้ปัญหาของลูกค้า และช่วยหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับความต้องการและปัญหาได้

 

สุดยอดการขาย โดยการขายเชิงที่ปรึกษา : Sales Consult

 

วิทยากร

อ.ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ Sale and Marketing Strategy, Negotiation Pro, Customer Relation Management (CRM), Modern Business Management, Knowledge Management (KM), Change Management, Human Resource Development (HRD),Team Building and Walk Rally Competency, Appreciative Management, Personality Development etc.


พนักงานขายโฆษณาดีเด่น ประจำปี 2533  บมจ.แมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป
พนักงานขายโฆษณาดีเด่น ประจำปี 2534  บมจ.แมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป
ผู้บริหารทีมขายโฆษณาดีเด่น ประจำปี 2535  บมจ.แมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป
ผลงานการนำเสนอศิลปะการขาย ยอดเยี่ยมประจำปี 2535 นิตยสารนักขาย
ผลงานการนำเสนอรูปแบบการปิดการขายดีเด่นประจำปี 2536 นิตยสารนักขาย

 

หลักการและเหตุผล

       บนโลกที่กูรูหลายท่าน เรียกว่า โลกที่ไหลลื่น (โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และตลอดเวลา) หรือกูรูอีกหลายท่านเรียก โลกที่ไหลเยื้อม (โลกที่ขอบเขตของการเป็นประเทศลดน้อยลง ขอบเขตการค้าเสรีขยายตัวใหญ่ขึ้น) เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา  และแน่นอนที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลายและสุดขั้วก็เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทัพนักขายถือเป็นทัพหน้าของธุรกิจที่ทำรายได้เข้าสู่องค์กร เป็นกองทัพที่บ่งชี้ถึงความอยู่รอดหรือความรุ่งโรจน์ขององค์กร ที่ต้องทำการผ่าตัด เสริมแต่ง พัฒนาให้มีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่

     สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้พัฒนาหลักสูตร “สุดยอดการขาย โดยการขายเชิงที่ปรึกษา เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในงานขาย ให้มีจิตใจรักงานขาย มีชีวิตชีวา สดชื่นกระตือรือร้นกับงานขาย มีศิลปะการพูด การนำเสนอ การสื่อสารและการบริการ และกลยุทธ์การขายซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจ 

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีความเชื่อมั่น และศรัทราในตนเอง และงานขาย ในสินค้าที่ทำ และในองค์กร

2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจลูกค้าและมีทักษะในการวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อค้นหาและตอบสนอง  ความต้องการ

3. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ แบ่งเกรดลูกค้า จัดลำดับความสำคัญลูกค้า

4. ผู้เข้าอบรมมีทักษะการเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองกับสถานการณ์การขายของของตน กับลูกค้า

5. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการขายเชิงที่ปรึกษา

6. ผู้เข้าอบรมมีต้นแบบในการขายหรือการสร้างผลงานที่ดี และสร้างโอกาสทางการขายได้อย่างเหมาะสมด้วย

7. ผู้เข้าอบรมมีแรงบันดาลใจ มีกำลังใจมีเป้าหมาย และมีแรงปรารถนาในการสร้างผลงานรวมถึงมีพันธะสัญญาต่อเป้าหมายในสร้างรายได้จากการขายอย่างก้าวกระโดด

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/275 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 0-2991-2588, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 info@thebest-training.com

www.thebest-training.com