สร้างค่านิยมหลักขององค์กร ด้วยพลังร่วม

จัดการทรัพยากรบุคคล-Thebest-training
การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ
มกราคม 10, 2020
Effective Inventory-thebest-trainings
Efficient Inventory & Warehouse Management
มกราคม 11, 2020

สร้างค่านิยมหลักขององค์กร ด้วยพลังร่วม

Planning & Follow up-Thebest-training

Planning & Follow up-Thebest-training

องค์กรใดๆสามารถสร้างค่านิยมหลัก และถ่ายทอดความปรารถนานั้นๆให้แก่พนักงานทุกคนให้ปฏิบัติตามได้แล้ว องค์กรนั้นๆก็ย่อมสามารถสร้างความแตกต่างและการจดจำให้แก่ลูกค้าและตลาดได้เช่นกัน

 

สร้างค่านิยมหลักขององค์กร ด้วยพลังร่วม

Core Value Through Synergy

วิทยากร  

 

อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Organization Development, Human Resource Management, Human Resource Development, Strategic Planning, Process Improvement, Coaching & Feedback, Supervisory Skill, etc.
วิทยากรด้านการกลยุทธ์องค์กร, การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร, การจัดทำแผนกลยุทธ์
ผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

 

ประสบการณ์
วิทยากร/ที่ปรึกษา : สมาคมนักศึกษาเก่า คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : มูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Don Bosco, Cambodia
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร : บริษัทปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
Training Manager : บริษัท Thai Asia Pacific Brewery จำกัด
Vice President-Employee Relation : ธนาคาร CIMB Thai
Human and Organization Development Manager : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
Six Sigma BlackBelt : บริษัท American Standard จำกัด
Training Supervisor : บริษัท Thai Chrysler Automotive จำกัด
Personnel Officer : ธนาคาร  UOB จำกัด
Training Officer : บริษัท The Mall จำกัด

ผลงาน
จัดทำ Organization Strategy & Business Plan บริษัทมหาชน
ผู้จัดการโครงการ Process Improvement ที่ใช้งานระบบ ERP: SAP/R3
ที่ปรึกษาและ Coach โครงการ Six Sigma กว่า 300 โครงการพร้อมสมาชิกมากกว่า 500 คน
จัดทำโครงการ Branch Visit ครบทั้ง 115 สาขาธนาคารทั่วประเทศ
จัดทำ ระบบการพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
พัฒนาระบบ Competency Matrix เข้าสู่ระบบ Database ที่สมบูรณ์

อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

วิทยากร: ประสบการณ์การการบรรยายในองค์กรชั้นนำนับร้อยองค์กร อาทิ
บริษัท เนสท์เล่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเกท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท Loxley Trading จำกัด
บริษัท Hitachi Transportation System จำกัด
บริษัท การบินกรุงทพ จำกัด (BAC)
กลุ่มบริษัท Sauna Italia (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท IMG จำกัด
บริษัท Hitachi Transport System จำกัด
กรมบัญชีกลาง
บริษัทธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท American Standard จำกัด (มหาชน)
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
บริษัท Monsanto จำกัด (ประเทศไทย)
โครงการ Mass Com บริษัท AIS จำกัด (มหาชน)
บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

 

หลักการและเหตุผล

ค่านิยมหลักในองค์กร : Core Value นั้น มีขึ้นเพื่อนำไปใช้ชี้นำองค์กรและพฤติกรรมพนักงานให้ปฏิบัติตาม และเป็นตัวสนับสนุนการตัดสินใจต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์กร มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ ซึ่งบุคลากรทุกคนในองค์กรก็ต้องยึดถือยึดมั่นและปฏิบัติเพื่อให้ทุกภาคส่วนขององค์กรนั้นมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน

         องค์กรใดๆสามารถสร้างค่านิยมหลัก และถ่ายทอดความปรารถนานั้นๆให้แก่พนักงานทุกคนให้ปฏิบัติตามได้แล้ว องค์กรนั้นๆก็ย่อมสามารถสร้างความแตกต่างและการจดจำให้แก่ลูกค้าและตลาดได้เช่นกัน โดยเฉพาะหากการสร้างค่านิยมร่วมนั้น เกิดจากความเห็นความร่วมมือกันของผู้ปฎิบัติงาน ผ่านมุมมอง ประสบการณ์ และค่านิยมส่วนตัวของบุคลากรเหล่านั้น ก็ยิ่งจะทำให้การนำค่านิยมหลักไปถ่ายทอดและเป็นแนวปฎิบัติในการทำงานจริงสัมฤทธิ์ผลมากขึ้นตามไปด้วย

 

วัตถุประสงค์       

– เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าใจถึงแนวคิด/ตัวอย่างสำคัญ ของค่านิยมส่วนตัว (Self-Value) และ ค่านิยมร่วม (Core Value)

– เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รู้ถึงค่านิยมส่วนตัวของตัวเอง (Self-Value) ทั้งที่เป็นแรงหนุนและแรงต้านในการประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน/ส่วนตัว

– เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้แสดงความคิด (Idea) ที่จะนำไปสู่การสร้างค่านิยมร่วม (Core Value) ขององค์กร

– เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีส่วนร่วมในการสร้างค่านิยมร่วมขององค์กร (Organization Core Value) ทั้งการจัดกลุ่ม (Grouping), แยกแยะ (Select), ให้คำนิยาม (Definition) และการเตรียมการนำไปใช้ (Implement)

– ผู้เข้าสัมมนาได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน ลดความแปลกแยก (Alienation) และสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่างผู้ปฎิบัติงานด้วยกัน

 

กลุ่มเป้าหมาย

       หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/275 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 0-2991-2588, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 info@thebest-training.com

www.thebest-training.com