การคัดเลือกบุคลากรที่ตอบโจทย์องค์กร

HRM-Thebest-training
New Challenge for Modern HRM
มกราคม 10, 2020
จัดการทรัพยากรบุคคล-Thebest-training
การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ
มกราคม 10, 2020

การคัดเลือกบุคลากรที่ตอบโจทย์องค์กร

Talent Management-Thebest-training

Talent Management-Thebest-training

การคัดเลือก “คนที่ใช่” ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นในการคัดเลือก “คนที่ใช่” สำหรับบริษัทจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง แต่ก็มีวิธีการที่สามารถช่วยในการตัดสินใจคัดเลือก “คนที่ใช่” ให้กับบริษัทได้ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ที่มีผู้ใช้ประสบผลสำเร็จมาแล้ว

 

การคัดเลือกบุคลากรที่ตอบโจทย์องค์กร

(Target Selection)

วิทยากร  

 

อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Organization Development, Human Resource Management, Human Resource Development, Strategic Planning, Process Improvement, Coaching & Feedback, Supervisory Skill, etc.
วิทยากรด้านการกลยุทธ์องค์กร, การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร, การจัดทำแผนกลยุทธ์
ผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

ประสบการณ์
วิทยากร/ที่ปรึกษา : สมาคมนักศึกษาเก่า คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : มูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Don Bosco, Cambodia
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร : บริษัทปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
Training Manager : บริษัท Thai Asia Pacific Brewery จำกัด
Vice President-Employee Relation : ธนาคาร CIMB Thai
Human and Organization Development Manager : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
Six Sigma BlackBelt : บริษัท American Standard จำกัด
Training Supervisor : บริษัท Thai Chrysler Automotive จำกัด
Personnel Officer : ธนาคาร  UOB จำกัด
Training Officer : บริษัท The Mall จำกัด

ผลงาน
จัดทำ Organization Strategy & Business Plan บริษัทมหาชน
ผู้จัดการโครงการ Process Improvement ที่ใช้งานระบบ ERP: SAP/R3
ที่ปรึกษาและ Coach โครงการ Six Sigma กว่า 300 โครงการพร้อมสมาชิกมากกว่า 500 คน
จัดทำโครงการ Branch Visit ครบทั้ง 115 สาขาธนาคารทั่วประเทศ
จัดทำ ระบบการพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
พัฒนาระบบ Competency Matrix เข้าสู่ระบบ Database ที่สมบูรณ์

อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

หลักการและเหตุผล

          การคัดเลือกพนักงานถือเป็นสิ่งที่สำคัญ และเป็นหน้าที่ที่ถือว่าต้องมีความรับผิดชอบสูง เพราะการคัดเลือกพนักงานส่งผลกระทบโดยตรงกับความสามารถในการดำเนินงาน, จริยธรรม, ประสิทธิภาพ รวมถึงสวัสดิภาพของบริษัท

อย่างไรก็ตามการคัดเลือก “คนที่ใช่” ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นในการคัดเลือก “คนที่ใช่” สำหรับบริษัทจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง แต่ก็มีวิธีการที่สามารถช่วยในการตัดสินใจคัดเลือก “คนที่ใช่” ให้กับบริษัทได้ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ที่มีผู้ใช้ประสบผลสำเร็จมาแล้ว

 

วัตถุประสงค์         

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีสรรหา/คัดเลือกที่มีประสิทธิภาพ และหลักการตรวจคัดกรองเบื้องต้น

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้ถึงโครงสร้างและเตรียมการสำหรับการสัมภาษณ์ รวมทั้งการใช้คำถามในการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการฟัง การจดบันทึก และการเตรียมการณ์เพื่อการสัมภาษณ์

– ได้ฝึกทักษะการเป็นผู้สังเกตการณ์ในการสัมภาษณ์ และวิธีการตัดสินใจเลือกผู้สมัครที่เหมาะที่สุดกับองค์กร

 

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน หรือ ผู้มีหน้าที่ในการสัมภาษณ์ / คัดเลือกบุคลากร 

 

รูปแบบการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

3. วิทยากรกระตุ้นให้ความคิดและให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

5. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

 

 ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหาสาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ Workshop อบรม 1 วันเต็ม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม 

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
77/275 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 0-2991-2588, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 info@thebest-training.com

www.thebest-training.com