The Best Training เข้าใจดีว่าปัญหาและอุปสรรคเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการดำเนินธุรกิจ โปรแกรมฝึกอบรมแก้ปัญหาของเราจึงถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้พนักงานและองค์กรของคุณสามารถ

 • ระบุและวิเคราะห์ปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • คิดหาวิธีแก้ปัญหา ที่สร้างสรรค์และยั่งยืน
 • นำ วิธีแก้ปัญหา ไปใช้ ได้อย่างมีประสิทธิผล
 • พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และ การตัดสินใจ
 • ส่งเสริม วัฒนธรรมการแก้ปัญหา ภายในองค์กร

ไม่ว่าคุณจะเริ่มจากศูนย์หรือร้อย ปัญหาที่เข้ามาก็จะยังเป็นอุปสรรคและความท้าทายใหม่ๆ แต่ด้วยการฝึกอบรมแก้ปัญหา หนึ่งในโปรแกรมที่ประสบความสำเร็จของเรา จะเจอปัญหาท้าทายแค่ไหนก็รอด

ทำไมต้องเลือกเรา ?

มีสถาบันฝึกอบรมมากมาย แต่หากคุณเลือกเราทุกปัญหาเชิงธุรกิจที่รุมเล้าก็จะหายไปด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์การทำงานจริงในภาคธุรกิจ

หลักสูตรที่ทันสมัย ปรับให้เข้ากับบริบททางธุรกิจในปัจจุบัน

เนื้อหาการฝึกอบรมที่เน้นการปฏิบัติและประยุกต์ใช้จริง

สถานที่จัดอบรมสะดวกสบาย บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

สิ่งที่คุณจะได้จากการเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรม

โปรแกรมฝึกอบรม ของเราออกแบบมาเพื่อมอบ เครื่องมือ และ เทคนิค ที่จำเป็นสำหรับการ ปลดล็อกศักยภาพของคุณ สิ่งที่คุณจะได้ จากการเข้าร่วม:

เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ:

 • วิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • คิดหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์
 • ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และคิดนอกกรอบ:

 • มองภาพรวมของธุรกิจ
 • คิดวิเคราะห์อย่างมีกลยุทธ์
 • คิดหาวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา

การบริหารจัดการความขัดแย้งและสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง:

 • เข้าใจและจัดการกับความขัดแย้ง
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
 • ทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งระดับบุคคลและองค์กร:

 • สื่อสารอย่างชัดเจน ตรงประเด็น
 • เข้าใจผู้อื่น
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดี

การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง:

 • ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
 • คิดริเริ่มและสร้างสรรค์
 • ขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต

แก้ปัญหาธุรกิจและองค์กรอย่างมีคนมีความรู้ หนทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนกับโปรแกรมฝึกอบรมการแก้ปัญหา The Best Training