CONSULTANT

ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ

(The Best Training) เป็นสถาบันฝึกอบรมสัมมนาที่ให้บริการที่ปรึกษาโดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์โดยตรงในด้านต่างๆ มาร่วมให้บริการที่ปรึกษาแก่หน่วยงานทั้งภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐและองค์การมหาชนต่างๆ ที่มีความต้องการปรับปรุงและเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

The Best Training ได้จัดให้บริการปรึกษาทางธุรกิจด้านต่างๆ เช่น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนเชิงปฏิบัติการ (Strategic Direction and Action Plan) การพัฒนาองค์กร (Organization Development) การบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management and Development) การจัดทำแผนการขายการตลาดผ่านสื่อ Online การทำ Digital Marketing การทำ Mobile Advertising ในธุรกิจยุค 4.0 และการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Model Business Management) ตลอดจนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร การขาย การบริการและการตลาด เป็นต้น โดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในระดับประเทศ สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางตามหลักมาตรฐานสากล โดยผสมผสานเข้ากับปรัชญา แนวคิด และวัฒนธรรมแบบไทย เพื่อประโยชน์สูงสุดของการปรับเปลี่ยนองค์กรตามแนวทางที่ควรจะเป็น ให้เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานของคนไทยด้วยกัน

วางแผนที่ปรึกษา

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันในยุค New Economy ผู้บริหารทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นองค์ของรัฐ องค์การมหาชนและองค์กรธุรกิจเอกชนจำเป็นจะต้องเข้าใจแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ การให้คำปรึกษาแนะนำการวางแผนกลยุทธ์คือการตอบคำถามที่สำคัญว่าปัจจุบันองค์กรอยู่ที่จุดไหน องค์กรต้องการจะไปสู่จุดไหนและองค์กรจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร ซึ่งทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดทิศทางขององค์กร, การกำหนดกลยุทธ์, และแผนปฏิบัติการ รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์หรือทิศทางในอนาคตตลอดจนผลกระทบและวิธีจัดการกับผลกระทบเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

Balanced Score Card

เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ที่สามารถนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยอาศัยการกำหนดตัวชี้วัดซึ่งจะทำให้ผู้บริหารทราบถึงผลของการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ แนวคิด Balanced Score Card ยังช่วยให้องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเชิงกลยุทธ์และมุ่งเน้นสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรร่วมกัน