ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์

อ.ภญ.วิภัทรา ตั้งถาวร
สิงหาคม 4, 2019
อ.ภูริภัทร์ ปิตกานันท์
สิงหาคม 4, 2019

ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์

ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์

 

วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษา

วิทยากรที่ปรึกษา ให้กับพนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้เป็นนักคิด นักปฏิบัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การบริหารการผลิต การจัดการคลังสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง 5ส ไคเซ็นเพื่อเพิ่มผลผลิต ระบบการผลิตแบบลีน เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด การประยุกต์ใช้ Microsoft Office และ Microsoft Excel เพื่อการทำงาน และเพื่องานด้านโลจิสติกส์

 

ประวัติการศึกษา

– อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

 

ประสบการณ์การทำงาน

– Senior Logistics Manager: บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

– Planning & Warehouse Manager : บริษัท กรีนลาเท็กซ์ จำกัด

– คณะกรรมการศูนย์ให้บริการที่ปรึกษาวิชาชีพโลจิสติกส์ : สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (Thai Logistics and Production Society : TLAPS)

– Engineering Manager & Production Planning & Warehouse Manager : บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด

 

ความเชี่ยวชาญ

Logistics & Supply Chain Management
– Supply Chain Simulation: Beer Game
– Warehouse Management
– Inventory Management
– Purchasing Management

Production Management
– 5S
– Kaizen for Productivity Improvement
– QC 7 Tools
– Lean Production

Microsoft Office
– Microsoft Word for Work
– Microsoft PowerPoint for Effective Presentation
– Microsoft Excel Function & Formula
– Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart
– Microsoft Excel for Inventory Management
– Microsoft Excel for Logistics Management