Effective Time Management for Excellence (Online Training)

4D-Supervisor-Thebest Training
4D Supervisory Skill (Online Training)
มกราคม 11, 2020
EQ-Thebest Training
EQ Management for Excellence (Online Training)
มกราคม 11, 2020

Effective Time Management for Excellence (Online Training)

Time Management-Thebest Training

Time Management-Thebest Training

เวลาเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลและองค์กร การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์ การจัดลำดับความสำคัญ เพื่อบรรลุเป้าหมายและการจัดการตนเอง ภายใต้เวลาเวลาที่จำกัด เพื่อสร้างผลลัพธ์สูงสุดและยัง Balance ในการใช้ชีวิต

 

Effective Time Management for Excellence

 

วิทยากร

 

ผศ.ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์) ด้วยทุนวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC) วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Time Management, Personality Development for New Generation, Business Management, Self’s Development & Success @ Work, EQ Management

 

หลักการและเหตุผล

การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดนมีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจ

ในประเทศและในต่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเวลาของบุคลากรภายในองค์กร ถือเป็นกุญแจสำคัญเพื่อผลงานที่แตกต่างและยอดเยี่ยมและการ

รับมือสูงความสำเร็จในธุรกิจยุค New Economy หลักสูตร “Effective Time Management for Excellence” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการ

บริหารงาน การจัดลำดับความสำคัญของงานและการบริหารจัดการเวลาของบุคลากรในการองค์กรของท่านให้เกิดคุณภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และสามารถนำไป

ปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างลงตัว

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

พนักงานทุกระดับในองค์กร บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตระจำวัน

 

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1 : Power & Value of Time

– บทนำ

– พลังและคุณค่าของเวลา

– ความสำคัญของเวลาต่อความสำเร็จ

บทที่ 2 : Creativity of Time Management

– Creativity of Time Management

– การจัดการเวลาบนความต่าง ของอุปนิสัย

– ความผิดพลาดในการใช้เวลา

– เค็ดไม่ลับสร้างเวลามากขึ้น

– กฎการใช้เวลา & กฎการนัดหมาย

– วินัย & เทคนิคการประชุม

บทที่ 3 : Time Management of Effective Work

– Time Management of Effective Work

– จัดลำดับความสำคัญด้วยแผนภูมิ 4 ช่อง

บทที่ 4 : Activities of Time Management

– การวางแผนเวลา…To Do list

– Weekly Monthly & Yearly Goal Plan

– การตั้งเป้าหมาย SMART สู่ความสำร็จ

– Activities of Time Management

 

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ 

1. ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักรู้ในความสำคัญของเวลาในชีวิตและรู้เท่าทันการใช้เวลาของตนเอง

2. ผู้เข้าอบรมมีความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ในการเพิ่มเวลาในชีวิตให้มากขึ้น มีแนวทางในการลดความสูญเสียเรื่องเวลา มีเป้าหมายและมีวินัยในการปฏิบัติงานสูงขึ้น

3. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการเวลา มีความสามารถในการจัดอันดับความสำคัญในการทำงาน และมีทักษะในการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิผล

4. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อการบริหารงานและบริหารเวลาในการปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
ยอดสุทธิ
.-
.-
.-
.-

***ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรออนไลน์สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % ช่วยให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลงมาก

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด ดังนี้

– ธ.กรุงเทพสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 014-7-01506-9

– ธ.กสิกรไทยสาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 650-2-00827-5

– ธ.ไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีสายไหมบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 402-1-80274-8

เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณาส่งข้อมูลที่ info@thebest-training.com หรือ pay slip พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

รบกวนส่งอีเมลล์แจ้งเลขที่เช็ค ชื่อธนาคารและวันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อออกใบกำกับภาษีในวันสัมมนา

3. หัก ณ ที่จ่าย 3% 

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด

เลขที่ 77/275 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-44056-57-8

Training Center for Business Excellence Strategy Co.,Ltd.

77/275  SOI PHAHOLYOTHIN 54/1 JUNCTION 4-45 MOOBAAN CHONLADA,

KHWAENG SAI MAI,KHET SAI MAI, BANGKOK 10220

TAX ID 0-1055-44056-57-8 

(ขอรับใบหัก ณ ที่จ่ายในวันสัมมนา)

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 0-2991-2588, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 info@thebest-training.com

www.thebest-training.com