Creative Thinking-thebest-trainings
Creative & Innovative Thinking for Business Development
สิงหาคม 16, 2019
Finacial Analysis-thebest-trainings
Financial Analysis for Non-Finance
สิงหาคม 16, 2019

Organization Management

หลักสูตรฝึกอบรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะของผู้บริหารในการพัฒนาองค์การในรูปแบบต่างๆ ในสภาพการทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูงได้อย่างเป็นระบบ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้เกิดแก่องค์กร

Organization Management

การบริหารจัดการองค์กร 

วิทยากร

อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Organization Development, Human Resource Management, Human Resource Development, Strategic Planning,

Process Improvement, Coaching & Feedback, Supervisory Skill, วิทยากรด้านการกลยุทธ์องค์กร, บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร,

การจัดทำแผนกลยุทธ์, ผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ & etc.


ประสบการณ์
วิทยากร/ที่ปรึกษา : สมาคมนักศึกษาเก่า คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : มูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Don Bosco, Cambodia
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร : บริษัทปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
Training Manager : บริษัท Thai Asia Pacific Brewery จำกัด
Vice President-Employee Relation : ธนาคาร CIMB Thai
Human and Organization Development Manager : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
Six Sigma BlackBelt : บริษัท American Standard จำกัด
Training Supervisor : บริษัท Thai Chrysler Automotive จำกัด
Personnel Officer : ธนาคาร  UOB จำกัด
Training Officer : บริษัท The Mall จำกัด

ผลงาน
จัดทำ Organization Strategy & Business Plan บริษัทมหาชน
ผู้จัดการโครงการ Process Improvement ที่ใช้งานระบบ ERP: SAP/R3
ที่ปรึกษาและ Coach โครงการ Six Sigma กว่า 300 โครงการพร้อมสมาชิกมากกว่า 500 คน
จัดทำโครงการ Branch Visit ครบทั้ง 115 สาขาธนาคารทั่วประเทศ 
จัดทำ ระบบการพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
พัฒนาระบบ Competency Matrix เข้าสู่ระบบ Database ที่สมบูรณ์


อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา    
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

 

หลักการและเหตุผล

การบริหาร คือกลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การสั่งการ (Leading/Directing) หรือการอำนวย และการควบคุม (Controlling) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากรขององค์กร เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และด้วยจุดมุ่งหมายสำคัญในการบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลครบถ้วน สถาบันฝึกอบรม The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ) จึงได้จัดหลักสูตร Organization Management : การบริหารจัดการองค์กร” เนื่องจากการบริหารองค์กร จึงถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง กล่าวคือ ผู้บริหารไม่ใช่เป็นผู้ลงมือปฏิบัติ  แต่ จะเป็นผู้ใช้ศิลปะในการทำให้ผู้ปฏิบัติ ทำงานจนสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย ปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่หลากหลาย ท้าทาย และเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ลักษณะงานบริหารจึงไม่แน่นอน แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเกิดภาวะที่ท้าทาย  เหล่านี้ ผู้บริหารก็ควรแสวงหาโอกาสและสร้างความได้เปรียบให้เกิดแก่องค์การ โดยการมุ่งเน้นพัฒนาองค์การในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์ 

  1. ทราบถึงหลักและวิธีการวางแผนการบริหารองค์กร ทั้งแผนปฏิบัติงาน แผนกำลังคน งบประมาณ และการออกแบบกระบวนการทำงาน
  2. รู้ถึงเทคนิคและวิธีการจัดองค์กรตั้งแต่การแบ่งงาน กำหนดความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน การกำหนดขอบเขตการบังคับบัญชาและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
  3.  เข้าใจวิธีการบริหารจัดการองค์กรที่ได้วางแผนไว้ ด้านการจัดความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการติดตามประเมินผลการบริหารองค์กร
  4. ได้ฝึกปฏิบัติการวางแผนเพื่อการบริหารองค์กร การจัดองค์กร และการบริหารองค์กรรวมถึงการออกแบบเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้างาน

เนื้อหาหลักสูตร

(หลักสูตรสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความต้องการขององค์กร)

Session 1  : 9.00-10.30 น.

1. การวางแผนการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

เนื้อหาในการบรรยาย

1.1  ขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน : Work Planning

1.2  หลักการวางแผนกำลังคน : Manpower Planning

–  การกำหนดแบบของงาน Job design 

–  การวิเคราะห์งาน Job analysis

–  การอธิบายลักษณะงาน Job description

–   การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติ Performance standard

1.3  เทคนิคการวางแผนงบประมาณ : Budgeting Planning

1.4  หลักการออกแบบกระบวนการทำงาน : Work Process Planning

 

Break            : 10.30-10.45 น.

Session 2     : 10.45-12.00 น.

 

2. เทคนิคและวิธีการจัดองค์กร

เนื้อหาในการบรรยาย

2.1 การกำหนดส่วนงานและการแบ่งงาน

–  การระบุชนิดของงาน : Identification of work

–   การจัดหมวดหมู่งาน : Grouping of work

–   การจัดบุคคลและมอบหมายงาน : Put the right man in the right job

2.2 การกำหนดความสัมพันธ์ภายในองค์การ

–   กำหนดสายการบังคับบัญชา Hierarchy

–   การกำหนดช่วงการบังคับบัญชา Span of control

2.3 กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ Authority & Responsibility

 

Lunch            : 12.00-13.00 น.

Session 3      : 13.00-14.30 น.

 

3. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบริหารองค์กร  

เนื้อหาการบรรยาย

3.1  การจัดความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

3.2  หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์

–   การสรรหา

–   การพัฒนาบุคลากร

–   การจูงใจคนในองค์กร

3.3  การประเมินติดตามผล/การรายงานผล

 

Break            : 14.30-14.45 น.

Session 4     : 14.45-16.00 น.

 

4. กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติ

เนื้อหาการบรรยายและกิจกรรม

4.1  การวางแผนปฏิบัติงาน แผนกำลังคน แผนงบประมาณ และกระบวนการทำงาน

4.2  การแบ่งงาน ความสัมพันธ์ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

4.3  การออกแบบการสรรหาบุคลากร พัฒนา และจูงใจพนักงาน

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ

– นำหลักและวิธีการวางแผนการบริหารองค์กร ทั้งแผนปฏิบัติงาน แผนกำลังคน งบประมาณ และการออกแบบกระบวนการทำงานไปวางแผนงานจริงได้

– ใช้เทคนิคและวิธีการจัดองค์กรตั้งแต่การแบ่งงาน ไปการกำหนดความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน รวมถึงการกำหนดขอบเขตการบังคับบัญชา

  และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ตนเองรับผิดชอบได้

– การบริหารจัดการองค์กรที่ได้วางแผนไว้ ด้านการจัดความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการติดตามประเมินผลการบริหารองค์กร

– เกิดทักษะจากการฝึกปฏิบัติการวางแผนเพื่อการบริหารองค์กร การจัดองค์กร และการบริหารองค์กรรวมถึงการออกแบบเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย

  • การบรรยายเชิงการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
  • กรณีศึกษา และการระดมสมอง การแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
  • การหารือแบบกลุ่มและนำเสนอความคิดเห็น
  • การให้ความรู้แบบถาม-ตอบ เชิงที่ปรึกษา

 

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

 0-2991-2588, 081-3582683, 081-6285569, 081-8082683

 info@thebest-training.com

www.thebest-training.com